Командний тур

Місце Назва вищого навчального закладу  Середній бал Диплом
1 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 165,3 І
2 Запорізький національний університет 157,7 ІІ
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 117,3
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 115
5 Сумський державний університет 112,5
6 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 108
7 Національний університет «Одеська юридична академія» 107,7 ІІІ
8 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 100,7
9 Національний університет «Острозька академія» 100
10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 94,7
11 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 93,7
12 Університет державної фіскальної служби України 93,3
13 Національний авіаційний університет 91,7
14 Університет митної справи та фінансів 91,3
15 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 89  
16 Маріупольський державний університет 88,7  
17 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 87,7  
18 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 85,3  
19 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 85  
20 Донецький національний університет імені Василя Стуса 84  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 84  
22 Львівський торговельно-економічний університет 83,3  
23 Херсонський державний університет 82,7  
24 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 81,7  
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 81,7  
Національна академія внутрішніх справ 81,7  
27 Запорізький національний технічний університет 81,3  
28 Національний університет «Львівська політехніка» 81  
29 Тернопільський національний економічний університет 80,3  
Чернігівський національний технологічний університет 80,3  
31 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 80  
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 80  
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 80  
34 Національний транспортний університет 79  
35 Одеський національний морський університет 75,3  
Харківський національний університет внутрішніх справ 75,3  
37 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 74,7  
38 Київський національний лінгвістичний університет 74  
39 Київський університет права Національної академії наук України 73,5  
40 Київський національний торговельно-економічний університет 72  
Київський університет туризму, економіки і права 72  
Університет імені Альфреда Нобеля 72  
43 Київський університет імені Бориса Грінченка 70,5  
Хмельницький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 70,5  
45 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 69,3  
46 Бердянський державний педагогічний університет 68,5  
47 ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» 67,7  
48 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 66,5  
49 Національний університет біоресурсів і природокористування України 65,7  
50 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 62,3